Verklaring Algemene Gegevens Verordening (AVG) / Privacy Policy de Meulewiekers Meterik

De Meulewiekers Meterik bestaat uit 4 organiserende comités:

1. Jeugdcomité Meterik
Organiseert het aftreden/uitkomen van de Prins, Prinsreceptie, Kindermiddag en Carnavalsavond op carnavalszaterdag en de Optocht en Prijsuitreiking op carnavalsmaandag.
Tevens organiseren zij de intocht van Sinterklaas in Meterik.

2. Boerenbruiloftcomité Meterik
Organiseert het Verlovingsbal en de Boerenbruiloft op carnavalsdinsdag.

3. Carnavalscomité Meterik
Organiseert de Zittingsavonden.

4. Liedjesavondcomité Meterik
Organiseert de Liedjesavond en het maken van de liedjes-cd.
De contactgegevens van elke secretaris kun je terugvinden op de website onder het kopje ‘contact’.

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

De Meulewiekers Meterik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We houden ons aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Wil jij concreet weten hoe er per comité wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met de betreffende secretaris. De contactgegevens van elke secretaris kun je terugvinden op de website onder het kopje ‘contact’.
De Meulewiekers Meterik vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.
Als jij denkt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met de secretaris. De contactgegevens van elke secretaris kun je terugvinden op de website onder het kopje ‘contact’.
De Meulewiekers Meterik maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is. Hierbij valt te denken aan de contactgegevens van vrijwilligers en foto’s op de website, Facebook en Instagram of wanneer je op een andere manier betrokken bent.
Wij hebben deze gegevens mondeling en/of schriftelijk, persoonlijk van de desbetreffende persoon ontvangen met toestemming om de gegevens op te slaan en/of te gebruiken.

Gebruik van gegevens

Zijn in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals:

  • Het onderhouden van contact over onze activiteiten.
  • Het informeren en/of uitnodigen voor onze activiteiten.
  • Het delen van sfeerbeelden van onze activiteiten.

We streven er altijd naar om zo min mogelijk persoonsgegevens te gebruiken en/of op te slaan.
De persoonsgegevens worden onderling tussen de comités niet uitgewisseld zonder toestemming van de desbetreffende persoon.

Bewaartermijn

De Meulewiekers Meterik bewaart persoonsgegevens niet langer dan (1) noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel (2) op grond van de wet is vereist. Financiële gegevens dienen minimaal zeven jaren te worden bewaard.
Historisch relevante gegevens worden in beginsel bewaard zo lang als de vereniging bestaat, doch langer indien het maatschappelijk belang hierom vraagt en worden (indien nodig) gedeeld met Heemkunde vereniging Meterik (Geschiedenis Meterik).

Foto’s/sfeerbeelden/berichten

Om activiteiten van de Meulewiekers Meterik te promoten zal de vereniging via de website www.demeulewiekers.nl, onze facebookaccount Meulewiekers Meterik en Instagram algemene foto’s/sfeerbeelden/berichten plaatsen. Deze foto’s/sfeerbeelden/berichten kunnen worden bekeken wanneer een persoon uit eigen beweegreden ervoor heeft gekozen om de sociale media te bezoeken.
Het kan voorkomen dat je op foto’s/sfeerbeelden/berichten te zien bent die wij publiceren op de website www.demeulewiekers.nl, onze facebookaccount Meulewiekers Meterik en Instagram. 
De bezwaarmaker vult bij/vooraf aan elke activiteit die hij/zij bezoekt een ‘geen-toestemming formulier’ in, zodat de organisatie correct kan handelen omtrent het publiceren van foto’s/sfeerbeelden/berichten. Dit ‘geen-toestemming formulier’ is bij elke activiteit te verkrijgen bij de Bonnenkassa en op te vragen via de betreffende secretaris.
Aan personen waarvan om bijzondere reden foto’s gepubliceerd worden, wordt van tevoren nadrukkelijk toestemming gevraagd voor het plaatsen van foto’s met eventuele naamvermelding.

Minderjarigen

We verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) zoveel mogelijk als daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Delen met derden

De Meulewiekers Meterik geeft jouw gegevens niet aan derden door zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
De persoonsgegevens worden onderling tussen de comités niet uitgewisseld zonder toestemming van de desbetreffende persoon.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of een klacht indienen

Je hebt het recht om ons te vragen welke gegevens we van je verwerken, als ze fout zijn aan te laten passen of als je niet meer wilt dat ze gebruikt worden, door ons te laten verwijderen. Als je hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met de secretaris.
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met de secretaris. De contactgegevens van elke secretaris kun je terugvinden op de website onder het kopje ‘contact’.
Komen we samen niet tot een oplossing? Dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

De Meulewiekers Meterik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Wij adviseren jou dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

 

versie januari 2021