opgave optocht

 OPTOCHTREGLEMENT 2019

Categorieën:

Een-tweetje

 

Loslopende gekt (één persoon) of duo ( twee personen)

Kleine groep

drie tot en met zeven personen

Grote groep

vanaf acht personen

Kleine wagen

1 meter tot 4 meter lengte. Kruiwagens e.d. worden niet als wagen geteld. Skelters, fietskar(ren), bolderkarren e.d. die gebruikt worden als vervoermiddel, vallen niet in de categorie wagens. Pas als er duidelijk sprake is van een constructie of bouwsel op een vervoermiddel, waarbij het bouwwerk minimaal 1 meter lang is, kan deze als wagen worden beoordeeld. Zaterdags voor de optocht kan de optochtcommissie en jury de wagens komen beoordelen op veiligheid. Hierover wordt vooraf contact opgenomen.

Kleine wagen,

Basisschool

1 meter tot 4 meter lengte, niet gemotoriseerd. Deelnemers hebben allen de basisschool leeftijd. Kruiwagens e.d. worden niet als wagen geteld. Skelters, fiets(karr)en, bolderkarren e.d. die gebruikt worden als vervoermiddel, vallen niet in de categorie wagens. Pas als er duidelijk sprake is van een constructie of bouwsel op een vervoermiddel, waarbij het bouwwerk minimaal 1 meter lang is, kan deze als wagen worden beoordeeld.

Grote wagen

4 meter en langer (gemeten achter de trekker, indien deze niet in de wagen verwerkt is. ‘s Zaterdags voor de optocht kan de optochtcommissie en jury de wagens komen beoordelen op veiligheid. Hierover wordt vooraf contact opgenomen.

 

 • Bij deelname met een niet gemotoriseerde (kleine of grote) wagen in combinatie met een (kleine of grote) groep kiezen de deelnemers zelf of ze bij de (grote of kleine) wagens dan wel de (kleine of grote) groep ingedeeld willen worden.
 • Bij deelname met een gemotoriseerde (kleine of grote) wagen behoort men tot de categorie (grote of kleine) wagens. Dit geldt ook als er tevens een (kleine of grote) groep bij de deelname behoort.
 • In alle gevallen heeft de jury de laatste beslissing over de categorie-indeling.

 

Waar let de jury op:

 • Heeft de deelnemer een (goed zichtbaar) nummer
 • Is het een origineel onderwerp
 • Heeft het onderwerp te maken met Meterik / is het een actueel onderwerp
 • Is de begeleidende tekst kort, duidelijk en in het dialect
 • Hoe wordt het onderwerp gepresenteerd
 • Hoe is de afwerking van het totaal
 • Is er gelet op veiligheid van deelnemers en toeschouwers
 • Drankgebruik

 

Zorg dat je iets plaatselijk actueels en/of iets humoristisch uitbeeldt. Met een prachtige wagen zonder carnavaleske inhoud, kan de beoordeling tegenvallen.

 

Informatie over de optocht, inschrijving ed. wordt vermeld in ‘t Krèntje en op www.demeulewiekers.nl in de weken voorafgaand aan de optocht.

Opstellen             Opstellen op de Schadijkerweg en de Dr. Lemmenstraat. Inrijden vanaf de kerk en opstellen bij het juiste nummer! De eerste nummers staan in de Dr. Lemmenstraat. Hier begint de optocht te trekken. Een half uur voor aanvang van de optocht opstellen. Grote wagens reeds om 13.00 uur om opstopping te voorkomen. De optocht vertrekt om 11 minuten voor twee (13.49 uur). Ca. een kwartier voor aanvang loopt de jury langs de opgestelde deelnemers ter beoordeling van de categorie-indeling.

Nummer               Alleen aangemelde deelnemers dingen mee naar de prijzen. De genummerde bordjes moeten goed zichtbaar zijn tijdens de optocht. Bordjes dienen afgehaald te worden op carnavalszaterdag in de foyer van MFC de Meulewiek. Exacte tijd is te vinden in het Krentje en www.demeulewiekers.nl. De nummers worden aan het einde van de optocht ingenomen. Zorg dat ze gemakkelijk (onbeschadigd) te verwijderen zijn. Nummer niet inleveren = kans op diskwalificatie.

De optocht           Vorm een aaneengesloten stoet, maar loop niet te dicht achter de voorganger. Het publiek kan de onderwerpen dan uit elkaar te houden en de teksten lezen. Boxen op de wagen dienen naar de zijkanten gericht (naar het publiek) gericht te zijn. Aanwijzingen van de optochtcommissie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.  

Route                    De route loopt als volgt: Dr. Lemmenstraat, Past. Notermanstraat, Crommentuynstraat, St. Jansstraat, Donkstraat, Jan Drabbelsstraat, Speulhofsbaan, St. Jansstraat.   

Ontbinden            De optocht eindigt op het plein bij het beeld van de Drie Vrouwen.

Prijzen                  De optocht wordt beoordeeld door een jury. Per categorie zijn (minimaal) drie prijzen beschikbaar. Voor de meest carnavalistische deelname wordt een wisselbeker uitgereikt. Om jonge deelnemers te stimuleren mee te doen aan de optocht is er naast de gewone prijzen een aanmoedigingsprijs voor de meest carnavalistische deelname door de jeugd van de basisschool. Alleen groepen met uitsluitend deelnemers van de basisschool kunnen meedingen naar deze prijs.

Juryleden             De juryleden zijn geen lid van het Jeugdcomité of van de optochtcommissie. Juryleden beoordelen geen eigen gezinsleden. Met vragen, suggesties en opmerkingen kunt u terecht bij het Jeugdcomité, niet bij de juryleden. De uitslag van de jury is bindend.

Veiligheid             De optochtcommissie kan een wagen, groep etc. uitsluiten van deelname, als er een onveilige situatie is voor deelnemers en/of toeschouwers. Zaterdag voor de optocht worden de grote wagens, en mogelijk ook kleine wagens, gekeurd en gemeten door de optochtcommissie.

Alcohol                  Het zichtbaar gebruik van alcohol tijdens de optocht is niet toegestaan vanwege de veiligheid en het storend effect op de uitbeelding van de onderwerpen. De jury kan hiervoor punten in mindering brengen.

Verzekering         Alle wagens, groepen enz. trekken mee voor eigen risico. Alle voertuigen vallen onder hun eigen verzekering, Deelname onder 12 jaar is onder verantwoordelijkheid van de ouders. Let op: Indien er ongelukken gebeuren  met passagiers/ deelnemers op de wagen door onverantwoord gedrag (denk bijv. aan alcoholgebruik), worden deze risico’s niet door de verzekering gedekt. Het Jeugdcomité is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid, dit is echter zeer beperkt.

 

Als er zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie.

 

Aanvullingen /specificaties (samengevat) voortkomend uit Richtlijnen voor Carnavalsoptochten in de Gemeente Horst aan de Maas:

 • De wagens dienen te voldoen aan de bepalingen uit de wegenverkeerswet: Maximale afmeting: 12 meter lang, 2,60 m breed en 4 meter hoog.
 • Deelnemers dienen zelf de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om op het parcours te komen. Buiten de optocht is het vervoeren van personen niet toegestaan op niet specifiek voor personenvervoer ingerichte voertuigen.
 • Deelnemende voertuigen dienen verzekerd te zijn: minimaal de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. Deelnemers dienen persoonlijk tegen risico’s van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.
 • De bestuurder dient te voldoen aan de wettelijke eisen om het voertuig te mogen besturen en niet onder invloed van alcohol of drugs. De bestuurder dient voldoende zicht te hebben om goed met het voertuig te kunnen manoeuvreren.
 • Vereiste begeleiding langs een grote wagen: minimaal 2 volwassen personen per 6 meter aan beide zijden van de wagen.
 • Zorg ervoor dat er geen (draaiende) onderdelen boven het publiek zijn. Zorg dat kantelgevaar voorkomen wordt. Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen afgeschermd te zijn. De wielen van grote wagens dienen degelijk afgeschermd te zijn, de uitlaat dient juist vrijgelaten te worden. Bij wagens met personen er op, zorgen voor een deugdelijke reling. Indien het voertuig mechanisch wordt aangedreven d.m.v. elektra dient het mechanisme uitgevoerd te zijn met een dodemansknop.
 • Het geluidsniveau mag maximaal 85 dB bedragen.
 • Gasflessen en aggregaten dienen te voldoen aan de Nen normen. Op elke grote wagen dient tenminste 1 goedgekeurd blusmiddel aanwezig te zijn. Pas tevens op met lichtontvlambaarheid en/of brandbaarheid van de gebruikte materialen.

 

Het Jeugdcomité en de jury wensen alle deelnemers een fijne carnaval en een leuke optocht!

 

Ga hier verder naar deel 2 >>>>>>